Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi "kupujúcim" a spoločnosťou PRAKTIS SK s.r.o., prevádzkovateľom stránok www.praktis.sk (ďalej len "predávajúci"). Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. Prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy je odovzdaný prvému prepravcovi. Reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na http://www.praktis.sk.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystaví Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, - ďalej len záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo, .. .) na želanie zákazníka. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v rámcovej zmluve, kúpnej zmluve či v dodatku k týmto zmluvám, či inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

 

1. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, najskôr však dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je podľa zákona 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka).

Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. §619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

 

2. Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

Tovar je možné reklamovať osobne  alebo zaslaním tovaru na výdajné miesto spoločnosti PRAKTIS SK s.r.o., Slavkovská 24, 040 01 Košice

V prípade, že neviete, aký spôsob reklamácie bude pre Vás najlepší a najrýchlejší, obráťte sa prosím na našho reklamačného technika na e-maile info@praktis.sk alebo na naše klientské centrum na telefóne +421 907 110 770.

2.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar či služba v okamihu ich prevzatia kupujúcim. Ak nejde o tovar deklarovaný pri predaji ako tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady ďalej uvedené, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.

- pri chybách materiálu, funkčných vadách, alebo vadách vzniknutých pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru, vykonanej predávajúcim. Podmienkou uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady je vykonávanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadenia v súlade s užívateľskou príručkou.

2.2. Reklamácia bude zamietnutá v týchto prípadoch:

 - závadách vzniknutých zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením elektrostatickým výbojom.

- pri poškodení zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním.

- pri chybách vzniknutých použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho či nevhodného spotrebného materiálu, a na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

- na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo iných vonkajších udalostí, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare alebo na vady spôsobené pri prevádzke za extrémne neobvyklých podmienok.

- v prípade neoprávneného zásahu do tovaru inou osobou ako predávajúcim alebo osobou, ktorá bola k tomuto zásahu predávajúcim výslovne poverená. Porušenie plomb či ochranných markantov bude považované za neoprávnený zásah kupujúcim, ak nepreukáže kupujúci opak.

Zhora uvedené podmienky poskytovania záruk je kupujúci povinný premietnuť do svojho zmluvného vzťahu voči svojim zákazníkom.

 

3. Doprava a zasielanie

Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu s príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka.

3.1. V prípade, že kupujúci reklamuje tovar na diaľku (prepravnou spoločnosťou) musí chybný tovar na reklamáciu zaslať na výdajné miesto spoločnosti PRAKTIS SK s.r.o., Slavkovská 24, 040 01 Košice.

Balík musí byť označený viditeľne 'REKLAMÁCIA' a musí obsahovať:

Reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, nákupný doklad, prípadný dodací a záručný list a vyplnený reklamačný formulár, ktorý si možete stiahnuť tu

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho (na dobierku), nebude prijatý. Kupujúci má nárok na úhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie a to u predávajúceho. Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. Reklamovaný tovar je nutné dobre zabaliť, prípadne poistiť proti strate. Predávajúci nezodpovedá za mechanické poškodenie tovaru vzniknuté nevhodným zabalením počas prepravy. Reklamáciu nie je možné uplatniť na obdržaný tovar ktorý bol mechanicky poškodený počas prepravy.

3.2. Ak je tovar chybný ihneď po dodaní a kupujúci reklamáciu uplatní do 2 dní od prevzatia, a pokiaľ to charakter tovaru a vady umožní, bude oprávnená reklamácia vybavená výmenou tovaru za nový. Výmena je podmienená fyzickým stavom tovaru na sklade. Ak je tovar ihneď po dodaní mechanicky poškodený (prasknutý dielec, atď.), Musí kupujúci vadu reklamovať do 2 pracovných dní od prevzatia. Pri neskoršej reklamácii bude chyba považovaná za mechanické poškodenie spôsobené kupujúcim a reklamácia bude automaticky zamietnutá. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. Kupujúci je povinný doložiť platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, musí tiež doložiť doklad o reklamácii. Na tovar a na nákupnom doklade (reklamačnom protokole) musí byť rovnaké vydané sériové číslo, ako na výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami od rovnakého, alebo iného výrobcu. Pokiaľ nie je výmena, ani oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať). V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Reklamácia tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. V prípade reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu uvedenú v Reklamačnom protokole (doba medzi dátumom prijatia reklamácie a dátumom ukončenia reklamácie). Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou tovaru za nový, začína záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Doba trvania reklamácie sa počíta od druhého dňa po prijatí do dňa vybavenia reklamácie, nie do vyzdvihnutia zákazníkom.

 

Dokumenty k stiahnutiu:

Reklamačný protokol